Nivo Slider Demo
 Untitled Document


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“สังคมเป็นสุข สาธารณสุขก้าวหน้า  การศึกษามีคุณภาพ  สาธารณูปโภคครบครัน
การบริหารทันสมัย  เศรษฐกิจก้าวไกล  สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล”

 

     พันธกิจ
พันธกิจที่ 1   ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
พันธกิจที่ 2 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
พันธกิจที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ครบครัน
พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 6 บูรณาการการให้บริการประชาชนเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
พันธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จุดมุ่งหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเล็น

                                               (1) การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการ

                                               (2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                                               (3) ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

                                               (4) มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

                                               (5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล

                                               (6) การบริหารจัดการและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุด

                                               (7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด


เป้าประสงค์

         (1) ระบบสาธารณูปโภค  การคมนาคมและขนส่ง  และโครงสร้างพื้นฐานอื่น  ได้รับการพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  สามารถตอบสนองและความต้องการของประชาชนและภาคเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง

         (2) ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม  การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อให้ชุมชนเข็มแข็ง  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

         (3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการเกษตร  การส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชน

         (4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

         (5) ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

         (7) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยอีกทั้งสามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน

 

ตัวชี้วัด

          (1) ร้อยละของถนน สิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน

          (2) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้รับบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  และเข้าถึงระบบการให้บริการสุขภาพของรัฐ

          (3) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้  และส่งเสริมด้านการเกษตร อย่างมประสิทธิภาพ

          (4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู  สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          (5) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพ่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการอนุรักษ์พลังงาน

          (6) ร้อยละของผลงานที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

          (7) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และสามารถรับมือกับสาธารณภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

          1) ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานอื่น  ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมแซม  สามารถตอบสนองและความต้องการของประชาชนและภาคเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง  คิดเป็นร้อยละ 100

          2) ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อให้ชุมชนเข็มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 100

          3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการเกษตร  การส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนคิดเป็นร้อยละ 100

          4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 100

          5) ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100

          6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ 100

          7) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 100

 

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการเกษตร และการบริหารจัดการ  โครงสร้างพื้นฐานอื่น

                    1.ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  รวมถึงการจัดการจราจรในพื้นที่ให้มีแระสิทธิภาพ  เช่น  การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  ผิวจราจร  ทางเท้า  สะพานและระบบการระบายน้ำ  ป้ายเส้นทาง  เป็นต้น

                    2.พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านเกษตรกรรมและระบบชลประทานที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร เช่น การขุดลอกคู คลอง ลำเหมืองสาธารณะ การก่อสร้าง ปรับปรุงฝาย พนังกั้นดิน  เป็นต้น

                    3.พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานอื่นตามความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในตำบล เช่น ศาลาเอนกประสงค์  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน อาคารโรงเรือน ฌาปนสถาน เป็นต้น

กลยุทธ์ที่  1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

                   1.ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง  ปรับปรุงซ่อมแซม  บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ การขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้มีเพียงพอครบถ้วนทุกหมู่บ้าน  และบริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลเมืองเล็น

กลยุทธ์ที่  1.3 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปา

                   1.ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซม  ระบบประปา  ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและครบถ้วนทุกหมู่บ้าน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่  2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้

                   1.การส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพ  เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

                    2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน  ทั้งทางด้านการอบรมให้ความรู้  การสนับสนุนทุนการศึกษา  การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  ตลอดจนการพัฒนาระบบสื่อสารสารสนเทศเพื่อการศึกษา

                    3.ส่งเสริม  พัฒนา  และยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับประชาชนทุกระดับ

กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

                   1.การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อพัฒนาสุขภาวะด้านการกีฬา  ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

                   2.จัดลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย  พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเมืองเล็น

                   3.สนับสนุนการรวมกลุ่มออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

กลยุทธ์ที่  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การสงเคราะห์และจัดระบบสวัสดิการสังคม

                   1.การศึกษา รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในตำบลเมืองเล็น การกำหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาส  ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์ที่  2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

                   1.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมคิด  ร่วมแก้ไข  ร่วมดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

                    2.พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์ที่  2.5  การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

                   1.การพัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษาพยาบาล  และฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐาน  โดยการประสานความร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในตำบลเมืองเล็น

                    2.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างและจิตใจของคนในชุมชน

                    3.ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัย  ทั้งทางด้านการบริโภคอุปโภค  การป้องกันโรคติดต่อ  โรคระบาด  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนประสานกับหน่วยงานในการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดภายในตำบลเมืองเล็น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  ด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่  3.1  การสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

                   1.ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ให้ความรู้ ทักษะ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานการผลิต

                    2.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน เพื่อยกระดับสินค้าการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามศักยภาพของพื้นที่ให้ได้มาตรฐานและมีการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน  เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าสินค้า  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่  3.2 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร

                    1.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตร โดยใช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่  4.1  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน กิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    1.การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ

                    3. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่  4.2  การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   1.การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ได้รับการสืบทอดและถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลัง

                   2.การสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นการนำศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นจุดขาย ในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเชียงใหม่

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่  5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   1.การศึกษารวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

                   2.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 

กลยุทธ์ที่  5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะมูลฝอย  และการบำบัดน้ำเสีย  รวมถึงการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่  6.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

                   1.การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ  เน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนกลไกการกำกับดูแลที่เข้มแข็งโปร่งใส  ตรวจสอบได้

                   2.การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ที่ปฏิบัติให้เพียงพอ 

กลยุทธ์ที่  6.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล

                   1.การปรับกระบวนทัศน์และการสร้างสำนึกของบุคลากรขององค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  และทัศนคติที่ดีของบุคลากรทุกระดับในการให้บริการประชาชน  โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

                    2.พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเกิดความเชี่ยวชาญในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่  6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                   1.การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอแนะและกำหนดบทบัญญัติรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ  ให้เสมอภาคและมีความสมดุล  ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนด  และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน

                    2.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

                    3.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมขยองประชาชน  ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม  การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น

กลยุทธ์ที่  6.4 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

                   1.พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้  วิธีการหารายได้  รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาล

กลยุทธ์ที่  6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

                   1.พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการประชาชน  และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนได้รับรู้อย่างแพร่หลาย

                    2.พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ศูนย์บริการประชาชนต่างๆ และพัฒนาระบบการกระจายเสียง  ให้มีประสิทธิภาพ  และประชาชนมาใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่  7.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    1.การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือ และการฟื้นฟูจากการเกิดสาธารณภัย

                    2.การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  รวมถึงข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์ที่  7.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอบายมุขและสิ่งเสพติด  และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   1. การร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอบายมุขและสิ่งเสพติดในการกำหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนา สถานศึกษา และสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบ

                   2.การสร้างระบบและสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองเล็น

เทศบาลตำบลเมืองเล็น  มีศักยภาพการพัฒนาซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองเล็น  ดังนี้

1.เมืองน่าอยู่  :  Eco-Town  Eco-Village

2.เมืองแห่งวัฒนธรรม  :  City of Culture

3.เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  :  Northern Food Valley

 

1.เมืองน่าอยู่  :  Eco-Town  Eco-Village

ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  มีที่ตั้งใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการย้ายถิ่นฐาน ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนในระยะยาวจังหวัดเชียงใหม่  จึงให้ความสำคัญกับการจัดพื้นที่เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมชุมชนให้มีการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถยกระดับศักยภาพของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการเชิงป้องกัน  ปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและการบริโภคให้เกิดความยั่งยืน  ควบคู่กับการรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการฐานทรัพยากรของตนเองและสร้างทางเลือกของการพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ (Eco-Town Eco-Village)

 

2.เมืองแห่งวัฒนธรรม  :  City of Culture

ตำบลเมืองเล็น มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายและมีการจัดการงานประเพณีต่างๆตลอดทั้งปี สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแนวคิดทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า  เชียงใหม่ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม

 

3.เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  :  Northern Food Valley

ตำบลเมืองเล็น ได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาไปสู่การเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (Northern Food Valley) เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีความเข็มแข็ง มีศักยภาพสูงในการผลิตอาหาร พืชผัก ผลไม้ มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์  มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ชลประทานของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนทั้งต้นน้ำ  กลางน้ำ ปลายน้ำ  มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อใช้ในการบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นครัวโลกได้อย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดการพัฒนาตำบลเมืองเล็น จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ของตำบล โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนั้น จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลเมืองเล็น

“เมืองเล็น  เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 

ชุมชนเข็มแข็งบนพื้นฐานความมั่งคั่งและยั่งยืน”

 

 
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th