Nivo Slider Demo
 Untitled Document


โครงสร้างองค์กร

 

                             เทศบาลตำบลเมืองเล็น  มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วนราชการ  ได้แก่  สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามแผนงานของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ประกอบด้วย

                              (1)  สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  9  งาน  ดังนี้

              (1.1)  งานบริหารงานทั่วไป

              (1.2)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

              (1.3)  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

              (1.4)  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

              (1.5)  งานนิติการ

              (1.6)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

              (1.7)  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              (1.8)  งานกิจการสภา

              (1.9)  งานทะเบียนราษฎรและบัตร

                              (2)  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษา

เงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  งานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลและงาน         อื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  3  งาน  ดังนี้

                             (2.1)  งานการเงินและบัญชี

                             (2.2)  งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

                             (2.3)  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                             (3)  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้างงานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง  การควบคุม  การก่อสร้างและซ่อมบำรุง  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 2 งาน  ดังนี้

                             (3.1)  งานก่อสร้างและประสาสาธารณูปโภค

                             (3.2)  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

                             (4)  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา     และพัฒนาการการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  งานฝึกงานและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดงานกิจการสาสนา  ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน  การศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  1  งาน  ดังนี้

                             (4.1)  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th