Nivo Slider Demo
 Untitled Document


สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

 

สภาพทางสังคม

1.การศึกษา

ตำบลเมืองเล็นมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ  โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3ตำบลเมืองเล็น  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  

เทศบาลตำบลเมืองเล็นได้ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไว้ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  4    แห่ง  ได้แก่

1.บ้านเมืองวะ  หมู่ที่  1            2.บ้านหัวฝาย  หมู่ที่  3

3.บ้านเมืองวะ  หมู่ที่  4            4.บ้านหนองก้นครุ  หมู่ที่  5

 

3.สาธารณสุข

(1) จำนวนสถานบริการสาธารณสุข  ได้แก่

                   1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ          1         แห่ง

                   2.ที่จำหน่ายยาสมุนไพร                                         1          แห่ง

 

4.กีฬาและนันทนาการ

          ตำบลเมืองเล็น  มีลานกีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายของประชาชนตำบลเมืองเล็น  และเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  และปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน  จำนวน  8  แห่ง  ดังนี้

 

ลำดับที่

หมู่บ้าน

บริเวณสถานที่

1

บ้านเมืองวะ  หมู่ที่  1

ลานกีฬาต้านยาเสพติด (ศาลาเอนกประสงค์)

2

บ้านเมืองวะ  หมู่ที่  1    

ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง (หน้าซอยอัยการ)

3

บ้านเมืองเล็นหมู่ที่ 2

หลังวัดเมืองเล็น

4

บ้านหัวฝาย   หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านหัวฝาย

5

บ้านหัวฝาย   หมู่ที่ 3    

ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง (ข้างเทศบาล)

6

บ้านเมืองวะ  หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองวะ

7

บ้านหนองก้นครุ  หมู่ที่ 5

สนามกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองเล็น

5.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   -  สถานีตำรวจ/ป้อมตำรวจ(หน่วยบริการประชาชน)                    1        แห่ง

                   -  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเมืองเล็น                   1        แห่ง

                   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน                                30      คน 

                   - รถดับเพลิง                                                                              1        คัน

                   - รถกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้าและตัดกิ่งไม้                                     1        คัน

                   - รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย                                                      1        คัน

                   -  อาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม          5  หมู่บ้าน       จำนวน    10   คน

                   -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        1  รุ่น              จำนวน    30   คน

 

6.การสังคมสงเคราะห์

(1)  จำนวนผู้สูงอายุ (ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุ

ชาย (คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

1

บ้านเมืองวะ

29

40

69

2

บ้านเมืองเล็น

26

29

55

3

บ้านหัวฝาย

63

85

148

4

บ้านเมืองวะ

37

54

91

5

บ้านหนองก้นครุ

43

48

91

รวม

198

256

454

ที่มา  : งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  (ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม 2559)

 

(2)  จำนวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ในปีงบประมาณ 2559

ช่วงอายุ

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

60-69 ปี

18

23

16

20

38

53

20

34

20

33

275

70-79 ปี

9

12

8

5

16

28

9

13

13

7

120

80-89 ปี

2

4

2

3

9

4

6

7

9

6

52

90 ปีขึ้นไป

0

1

0

1

0

0

2

0

1

2

7

รวม

29

40

26

29

63

85

37

54

43

48

454

ที่มา  : งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  (ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม 2559)

 

(3)  จำนวนผู้พิการ(ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้พิการ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

บ้านเมืองวะ

9

1

10

2

บ้านเมืองเล็น

5

1

6

3

บ้านหัวฝาย

19

10

29

4

บ้านเมืองวะ

6

5

11

5

บ้านหนองก้นครุ

9

5

14

รวม

48

22

71

ที่มา  : งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  (ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม 2559)

 

(4) จำนวนผู้พิการ แยกตามลักษณะความพิการ

ลักษณะความพิการ

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1.ทางการมองเห็น

3

0

1

0

1

2

0

0

0

0

7

2.ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

1

0

0

0

6

0

3

2

4

0

16

3.ทางการเคลื่อนไหว

3

0

4

1

7

2

3

1

4

4

29

4.ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

0

0

0

0

3

2

0

1

0

0

6

5.ทางสติปัญญา

1

1

0

0

4

2

1

0

0

1

10

6.ทางการเรียนรู้

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.ทางออทิสติก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.พิการซ้ำซ้อน (พิการมากกว่า 1 ประเภท)

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

รวม

8

1

5

1

22

8

7

4

9

5

70

ที่มา  : งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  (ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม 2559)

 

(5)  จำนวนผู้ป่วยเอดส์

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ (คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

บ้านเมืองวะ

2

2

4

2

บ้านเมืองเล็น

1

1

2

3

บ้านหัวฝาย

-

2

2

4

บ้านเมืองวะ

1

1

2

5

บ้านหนองก้นครุ

2

1

3

รวม

6

7

13

ที่มา  : งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  (ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม  2559)

 

6.ระบบบริการพื้นฐาน

      การคมนาคมขนส่งเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ  ได้แก่

     1.ถนนลาดยาง : ทางมาตรฐาน  รพช.หมายเลข 11033บ้านป่าเหมือด –พยากน้อย

     (ตอนบ้านเมืองวะ หมู่ที่  4)   ระยะทาง  1,760  เมตร

     2.ถนนลาดยาง : ทางมาตรฐานกรมโยธาธิการ หมายเลข ชม 2054

(ตอนบ้านใหม่ –บ้านหนองก้นครุ)ระยะทาง  3,600  เมตร

     3.ถนนลาดยาง: ทางคมนาคมหลักภายในตำบลโดยเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ    

             * สายบ้านเมืองเล็น-บ้านเมืองวะโดยครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1,2และ4ระยะทาง 2,375 เมตร 

    4.ถนนลาดยาง : เส้นทาง รพช. (ชม 5283) หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย  ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

            * สาย  A            ระยะทาง            1.065  กิโลเมตร

            * สาย  B            ระยะทาง            1.111  กิโลเมตร

            * สาย  C            ระยะทาง            0.147  กิโลเมตร

 

    การไฟฟ้า

    การให้บริการด้านไฟฟ้าในตำบลเมืองเล็น ดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายโดยให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน  ธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเล็นครอบคลุมทุกหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีพื้นที่บางหมู่บ้านที่ยังต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ส่องสว่างยามค่ำคืนโดยอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายดำเนินการ

   การประปา

    ตำบลเมืองเล็นใช้ระบบประปาหมู่บ้าน  โดยการบริหารงานของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับ

ขนาด

สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ

1

บาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่  1  บ้านเมืองวะ 

(ศาลาอเนกประสงค์)

เทศบาลมอบให้หมู่บ้านดูแล

2

บาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่  2  บ้านเมืองเล็น (หลังวัดเมืองเล็น)

หมู่บ้านดูแล

3

บาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่  3   บ้านหัวฝาย

(โรงเรียนบ้านหัวฝาย)

เทศบาลมอบให้หมู่บ้านดูแล

4

บาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่  4   บ้านเมืองวะ

(ข้างศาลาเอนกประสงค์)

หมู่บ้านดูแล

5

บาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่  5   บ้านหนองก้นครุ (โบสถ์ซีโลอัม)

หมู่บ้านดูแล

6

บาดาลขนาดเล็ก

หมู่ที่  5   บ้านหนองก้นครุ

(หนองกลางไร่)

หมู่บ้านดูแล

7

บาดาลขนาดใหญ่มาก

หมู่ที่  5   บ้านหนองก้นครุ

(ลานกีฬาบ้านหนองก้นครุ)

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

 

    โทรศัพท์

      (1) โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน  6จุด  ได้แก่

              -บริเวณป้อมตำรวจ ม.4                      1  จุด

              -หน้าวัดเมืองวะ  ม.4                        1  จุด

               -บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ ม.4               1  จุด

              -บริเวณสี่แยกบ้านหนองก้นครุ  ม.5         1  จุด

              -หน้าวัดบ้านหนองก้นครุ  ม.5               1  จุด

 

     ไปรษณีย์หรือการสื่อสารอื่น

               - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                   -   แห่ง

              -ระบบเสียงตามสายประจำตำบลเมืองเล็นซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

               -ศูนย์วิทยุสื่อสาร (ว.) ของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใช้ความถี่  162.475  โดยมีนามเรียกขาน  “กิเลน

 

7.ระบบเศรษฐกิจ

    การเกษตร

    (1) จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ  ปี  2559

ประเภทอาชีพ

เพศ

รวม(คน)

%

ชาย (คน)

%

หญิง(คน)

%

เกษตรกรรม – ทำนา

59

7.73

48

5.75

107

6.70

เกษตรกรรม – ทำไร่

5

0.66

6

0.72

11

0.69

เกษตรกรรม – ทำสวน

10

1.31

8

0.96

18

1.13

เกษตรกรรม – ประมง

1

0.13

2

0.24

3

0.19

เกษตรกรรม – ปศุสัตว์

2

0.26

1

0.12

3

0.19

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

35

4.59

40

4.79

75

4.69

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

13

1.70

3

0.36

16

1.00

พนักงานบริษัท

32

4.19

24

2.87

56

3.50

รับจ้างทั่วไป

298

39.06

319

38.20

617

38.61

ค้าขาย

50

6.55

85

10.18

135

8.45

ธุรกิจส่วนตัว

48

6.29

38

4.55

86

5.38

อาชีพอื่นๆ(นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว)

21

2.75

29

3.47

50

3.13

กำลังศึกษา

136

17.82

127

15.21

263

16.46

ไม่มีอาชีพ

53

6.95

105

12.57

158

9.89

รวม

763

100.00

835

100.00

1,598

100.00

ที่มา  :  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ประจำปี 2559

 

        หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

                         -  ปั๊มน้ำมันขนาด  2  หัวจ่าย                                  1          แห่ง

                        -  โรงสีขนาดเล็ก                                                  1          แห่ง

                        - กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง                                               1          แห่ง

                        - กลุ่มศูนย์จำหน่ายน้ำเชื้อโค                                   1          แห่ง

                        - ตู้น้ำหยอดเหรียญ                                               3          แห่ง

 

       กลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

                    หมู่ที่  1          ได้แก่   กลุ่มผ้าบาติค /กลุ่มหมอเมือง / กลุ่มข้างไรซ์เบอรี่

                   หมู่ที่  2          ได้แก่    กลุ่มโคมตุงล้านนา  / กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าการเกษตร

                   หมู่ที่  3          ได้แก่    กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ /กลุ่มดอกไม้จันทร์ / กลุ่มอาหารแปรรูป 

                   หมู่ที่  4          ได้แก่    กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง , กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานไม้

                   หมู่ที่  5          ได้แก่    กลุ่มเลี้ยงวัวเนื้อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

 
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th