Nivo Slider Demo
 Untitled Document


อำนาจหน้าที่                 

 

 

ตามมาตรา  67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5  พ.ศ. 2546)     กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

          1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                2.รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                3.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

                6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

                7.คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                8.บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

                ตามมาตรา  67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5  พ.ศ. 2546)     กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

                                1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

                                2.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                                3.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                                4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                                5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                                6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                                7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                                8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                                9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                10.ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

                                11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                                12.การท่องเที่ยว

                                13.การผังเมือง

 

 

                           

 

                           

                           

                           

                           

                           

  

 
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th