Nivo Slider Demo
 Untitled Document


ประชากร

จำนวนประชากรในตำบลเมืองเล็น มีจำนวน 3,135 คน แยกเป็นชาย 1,450 คนหญิง1,633คน  โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย 336คน/ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,363ครัวเรือน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หลังคาเรือน

จำนวนประชากร

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

บ้านเมืองวะ

บ้านเมืองเล็น

บ้านหัวฝาย

บ้านเมืองวะ

บ้านหนองก้นครุ

178

141

365

237

370

187

142

380

246

408

188

138

376

228

489

239

176

416

325

501

427

314

792

553

990

186

142

378

228

516

241

176

412

326

530

427

318

790

554

1,046

รวมทั้งสิ้น

1,291

1,363

1,419

1,657

3,076

1,450

1,633

3,135

ที่มา: จากสำนักทะเบียนและราษฎร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ณ  กันยายน2561)

 
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th