Nivo Slider Demo
 Untitled Document


        ความเป็นมา

 

             สภาตำบลเมืองเล็น ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็นขนาดเล็ก และได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 และได้รับการยกฐานะเป็น“เทศบาลตำบลเมืองเล็น เมื่อวันที่  27 ตุลาคม  2552 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็นเป็นเทศบาลตำบลเมืองเล็น ลงวันที่  27 ตุลาคม 2552 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 17ง ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์  2554)”เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ปัจจุบันฐานะการคลังอยู่ในระดับชั้นเทศบาลขนาดเล็ก

 


                

            ตราสัญลักษณ์

     

 

ขอบบน               มีอักษร               “เทศบาลตำบลเมืองเล็น”

ขอบล่าง              มีอักษร               “จังหวัดเชียงใหม่”

ตรงกลางขอบ        มีรูปกิเลน

 

  

 

 

 

                  

 

 “กิเลน” 

           จากประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของตำบลเมืองเล็นในสมัยก่อนชาวบ้านเชื่อถือกันว่า  ตัวกิเลน  เป็นสัตว์ที่นำความเจริญ  ความร่ำรวย  โชคลาภ  และความปลอดภัยมาสู่บ้านเมือง ในสมัยนั้นมีเจ้าผู้ปกครองเมืองเล็น  และราษฎรอาศัยอยู่กันไม่มากนัก   เจ้าผู้ปกครองนคร  จึงสร้างวัดเมืองเล็นขึ้นมา   เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและพุทธศาสนา  จึงได้ทำตราประจำตำแหน่งขึ้นมาเป็นรูปกิเลน  และราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เมื่อหมดสมัยเจ้าผู้ปกครองเมือง  จึงได้อยู่ในความดูแลของทางราชการ  จึงได้ตั้งตำบลเมืองเล็นขึ้นมา  โดยใช้ตัวกิเลนเป็นเครื่องหมายประจำตำบล  และเป็นศูนย์รวมของทุกคนในตำบลเมืองเล็นสืบมาถึงปัจจุบัน

 

 

เทศบาลตำบลเมืองเล็น  ตั้งอยู่เลขที่ 189  หมู่ที่ 3  ตำบลเมืองเล็น  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50210  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 053-397-698

 
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th