Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเกลือบริโภคไอโอดีน จำนวน 1 รายการ 
18-9-2561
 

               

จัดซื้อเกลือบริโภคผสมไอโอดีน  จำนวน  1,500  ถุง  สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ไฟล์แนบ : 504.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th