Nivo Slider Demo
 Untitled Document


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“สังคมเป็นสุข สาธารณสุขก้าวหน้า  การศึกษามีคุณภาพ  สาธารณูปโภคครบครัน
การบริหารทันสมัย  เศรษฐกิจก้าวไกล  สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล”

 

     พันธกิจ
พันธกิจที่ 1   ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
พันธกิจที่ 2 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
พันธกิจที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ครบครัน
พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 6 บูรณาการการให้บริการประชาชนเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
พันธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                                                                                                    

                                                                                                  
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th