Nivo Slider Demo
 Untitled Document


ประชากร

จำนวนประชากรในตำบลเมืองเล็น มีจำนวน 3,052 คน แยกเป็นชาย 1,419 คนหญิง1,633คน  โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย 327คน/ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,254ครัวเรือน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หลังคาเรือน

จำนวนประชากร

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

บ้านเมืองวะ

บ้านเมืองเล็น

บ้านหัวฝาย

บ้านเมืองวะ

บ้านหนองก้นครุ

172

128

325

219

346

178

136

354

231

355

185

127

363

223

466

239

168

404

304

466

424

295

767

527

932

191

128

379

229

492

242

166

417

314

494

433

294

796

543

986

รวมทั้งสิ้น

1,190

1,254

1,364

1,581

2,945

1,419

1,633

3,052

ที่มา: จากสำนักทะเบียนและราษฎร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ณ  กันยายน2559)

 
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th