Nivo Slider Demo
 Untitled Document


          “กิเลน”  จากประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของตำบลเมืองเล็นในสมัยก่อนชาวบ้านเชื่อถือกันว่า  ตัวกิเลน  เป็นสัตว์ที่นำความเจริญ  ความร่ำรวย  โชคลาภ  และความปลอดภัยมาสู่บ้านเมือง ในสมัยนั้นมีเจ้าผู้ปกครองเมืองเล็น  และราษฎรอาศัยอยู่กันไม่มากนัก   เจ้าผู้ปกครองนคร  จึงสร้างวัดเมืองเล็นขึ้นมา   เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและพุทธศาสนา  จึงได้ทำตราประจำตำแหน่งขึ้นมาเป็นรูปกิเลน  และราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เมื่อหมดสมัยเจ้าผู้ปกครองเมือง  จึงได้อยู่ในความดูแลของทางราชการ  จึงได้ตั้งตำบลเมืองเล็นขึ้นมา  โดยใช้ตัวกิเลนเป็นเครื่องหมายประจำตำบล  และเป็นศูนย์รวมของทุกคนในตำบลเมืองเล็นสืบมาถึงปัจจุบัน

 

 

เทศบาลตำบลเมืองเล็น  ตั้งอยู่เลขที่ 189  หมู่ที่ 3  ตำบลเมืองเล็น  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50210  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 053-397-698

 
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th