Nivo Slider Demo
 Untitled Document
- ดินดำ น้ำชุ่ม อบอุ่นคุณธรรม นำพัฒนา เพื่อประชาผาสุก -

  ข้อมูลทั่วไป

  โครงสร้างการบริหาร


  เอกสารประชาสัมพันธ์

    Website หน่วยงานราชการ

Quick Link Website
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เส้นทางการเดินรถขนส่งเชียงใหม่
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการประหยัดไฟหาร 2

Untitled Document
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2561  [11-10-2561]
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [25-9-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete ภายในตำบลเมืองเล็น จำนวน 1 โครงการ  [21-9-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ  [21-9-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ  [20-9-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกสร้าง จำนวน 2 รายการ  [20-9-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ  [19-9-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ  [18-9-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเกลือบริโภคไอโอดีน จำนวน 1 รายการ  [18-9-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ  [18-9-2561]


 

Untitled Document
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  [14-8-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  [10-8-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ  [9-8-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  [25-7-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  [25-7-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  [25-7-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ  [25-7-2561]


 

Untitled Document
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [12-12-2560]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4  [13-11-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่2)  [5-5-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕  [29-3-2560]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสทืติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายทาง หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 5  [11-10-2559]
      ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  [20-9-2559]


 

Untitled Document
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [20-6-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [24-5-2560]
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561  [27-2-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [17-2-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [23-1-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [21-12-2559]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [22-11-2559]


 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

Untitled Document
 

 เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลเมืองเล็นเทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th